24 City (2008)

ZHANGKE JIA Bil’s rating (out of 5):  BBBB.  Original title:  Er Shi Si Cheng Ji China/Hong Kong/Japan, 2008.  Bandai Visual Company, Bitters End, China Resources, Office Kitano, Shanghai Film Group, Xstream Pictures.  Screenplay by Zhangke Jia, Yongming Zhai.  Cinematography by Yu Wang, Nelson Lik-wai Yu.  Produced by Shozo Ichiyama, Zhangke Jia, Hong Wang.  Music by Yoshihiro Hanno, Giong Lim.  Production Design by Qiang Liu.  Film…

Rate this: