100 Days Before The Command (1991)

HUSSEIN ERKENOV Bil’s rating (out of 5):  BB Original title:  Sto Dney Do Prikaza USSR, 1991.  Gorky Film Studios, Goskino, Mir.  Screenplay by Vladimir Kholodov, Yuri Polyakov.  Cinematography by Vladislav Menshikov.  Produced by Aleksandr Zosimenko. Production Design by Sergei Filenko, Sergey Serebrenikov.  Costume Design by Nina Chernyshova.  Film Editing by Galina Dmitriyeva, Vladimir Portnov.   Strange, unintelligible film that presents scenes from army…

Rate this: